รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
มีจำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 2755 คน


ผู้ลงทะเบียนเข้าการประชุม
การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2550
จนถึง

 
PRN
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน
สถานะ
A3008
นาย ฉกาจ วิสัย
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
บริษัท กิจวิสัย จำกัด
สำรองที่
A1135
นาย ฉลอง สนนิ่ม
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะลำปาง
ยืนยัน
A4064
น.ส. ฉวีวรรณ ข่าเหล็ก
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ยืนยัน
A4118
นาย ฉัตร พยุงวิวัฒนกูล
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยืนยัน
A4004
นาย ฉัตร พยุงวิวัฒนกูล
เสนอผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยืนยัน
A3076
นาย ฉัตร พยุงวิวัฒนกูล
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยืนยัน
A1296
นาย ฉัตร พยุงวิวัฒนกูล
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยืนยัน
A4127
นาย ฉัตร พยุงวิวัฒนกูล
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยืนยัน
A1091
นาย ฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน์
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
กรมพัฒนาที่ดิน
ยืนยัน
A1022
นาย ฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน์
เข้าร่วมประชุมทั่วไป
กรมพัฒนาที่ดิน
ยืนยัน

หน้าที่ : 1 จากจำนวนทั้งหมด 3 หน้า
[2] [3]
  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550